Elmélet , Vezetés ,

“A” – Motorkerékpár

117900 Ft-tól

Elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:

Közlekedési ismeretek: 24 óra
A járművezetés elmélete: 4 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Vezetési gyakorlat: ‘A’: 26 óra, ‘A1’-el, vagy ‘A korl.’-al 6 óra

Tandíjak, alapóradíjak

Elméleti díj: 30.00,- (most csak 5.900,-Ft!)

 

Gyakorlati vezetés járműkezelésből (alapoktatás): 10 óra (4.000,-Ft/óra)
Gyakorlati vezetés forgalomban: 16 óra (4.000,-Ft/óra)

Városi vezetés: 11 óra
Országúti vezetés: 5 óra, vagy 200 km

Vizsga: 1 óra (4.000,-)

Tandíjbefizetés készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges. Vizsgadíjakat az ügyfélszolgálati irodában, Szeged, Arany János u 7 sz. alatt kell befizetni. Elméleti vizsgadíjat a tanfolyam ideje alatt, járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat a vizsgára, a vizsgára kiíráskor kell befizetni. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga helyet a Cs.M.-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség-nél  (Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz.) kell az ügyfélnek kérni, a vizsgadíj befizetésével együtt.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Az iskolavezető mentesíti azt az ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. Akit a fenti módon az iskolavezető mentesített, azt kérésre, a  Cs.M.-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség, osztályvezetője mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól. (Ebben az esetben csatolni kell a mentesítés alapjául szolgáló okirat fénymásolatát.)

A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan ügyfél, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – közreműködik. A Cs.M.-i   Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség osztályvezetője mentesíti a közúti járművezetői elsősegélynyújtó tanfolyam vizsgán való részvétel alól azt az ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

A tanuló áthelyezése, és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei

Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata is van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon írásban, három példányban kell beadni. Formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásról hivatalos igazolást adunk ki.

Annak az ügyfélnek, akinek tandíjtartozása van, áthelyezési kérelmét csak akkor intézzük, amikor tartozását rendezte. Minden más esetben 10 munkanapon belül intézkedünk.

Oktatási helyszínek, címek

Elméleti oktatás: Szeged, Arany János u. 7 sz., II. em.
Számítógépes gyakorlás helye: Szeged, Arany János u. 7 sz., II. em.
Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Arany János u. 7 sz. előtti utcai parkolók
Tanpálya: Szeged, Etelka sor és Szeged, Dorozsmai út 33 sz.

A képzés felügyeletét ellátó  Cs.M.-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség megnevezése, címe és telefonszáma:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
6728. Szeged, Kereskedő köz 3-5 sz.
Központi tel. szám: 62/592-970, Képzésfelügyelet: 62/592-975,62/551-526

Az ügyfél jogai és kötelezettségei

Joga van az ügyfélnek:
a)    A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
b)    A vállalkozási feltételeiben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c)    A képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni, és az elvégzettekről igazolást kérni.
d)    Az elméleti tanfolyamon, továbbá az üzemeltetési gyakorlaton a mulasztást ingyenesen pótolni.
e)    Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében).
f)    Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával.
g)    Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval illetve iskolavezetővel.
h)    Oktatót, kocsi típust választani, és azon a kocsin vizsgázni.
i)    Oktatócserét kérni.
j)    Később és előbb elmenni, de a hiányzásokat pótolni kell.
k)    Meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
l)    Hiányozni a gyakorlati vezetésről, illetve nem megjelenni a vizsgákon, de a díjakat meg kell fizetnie.
m)    Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.
n)    Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

Az ügyfél kötelessége:
a)    A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
b)    Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
c)    A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
d)    A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
e)    Munkavédelmi előírásokat betartani.
f)    A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni (Legalább 48 órával előtte lehet a vezetést lemondani.).
g)    Az oktató, vagy a vizsgabiztos késése esetén legalább 30 percet várni.
h)    A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzást pótolni.
i)    A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. Halasztásra csak írásbeli kérelemmel van lehetőség.
j)    Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a ’meg nem jelenés’ díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott, hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.

A tanfolyamról kizárás:
a)    Szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatás és a vizsgákon való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.
b)    Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
c)    A tanfolyami képzést egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után – az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével – sem jelentkezik.
d)    A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illeti meg a tandíj visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedély csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, a külön jogszabályban meghatározott fontosabb előírások. Nem magyar állampolgárokat érintően a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások.

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyt, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást). Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására, vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.

Egyebek

a)    Tandíj alatt a teljes képzés költségét kell érteni, még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.
b)    Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az visszaélésre ad lehetőséget!
c)    Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg, ami a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett tandíj megbontás nélkül, a szolgáltatás egészére értendő. A részleges szolgáltatást, (pl.: a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó), illetve pótórát igénybe vevő ügyfelekre a jelen feltételekben közölt részdíjak vonatkoznak.
d)    A befizetést bizonyító nyugtát, számlát vagy a csekk feladóvevényét gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Kérésre az oktatónak és az ügyfélszolgálati irodában is be kell mutatni. Szolgáltatást is csak ezt követően biztosítunk.
e)    Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de legalább 20000 Ft.
f)    Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan –és vizsgadíj részletek esetén tudunk biztosítani. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani.
g)    A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, téríthető vissza.
h)    A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj ügyintézési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető. A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon és oktató illetve kocsi típusonként változó áron teljesítjük.
i)    A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásbeli kérelemre – a fennmaradó részt (az ügyintézési költség levonásával) visszafizetjük.
j)    Az ügyintézési költség nem lehet több, mint a tandíj 20%-a, illetve az 5000 Ft-ot nem haladhatja meg. Nem kell az ügyintézési költséget megfizetni annak az ügyfélnek, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára vezethető okok miatt szünteti meg, és kéri át magát másik képzőszervhez.
k)    Az elméleti tandíj kedvezmény csak a teljes képzésre vonatkozik. Abban az esetben, ha a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait 24.100.- Ft tandíjkülönbözetet, valamint 5000.- Ft átigazolási költséget kell megfizetnie
l)   A jelentkezéskor befizetett 2 óra gyakorlati vezetést a tanuló hat hónapon belül köteles felhasználni,
ellenkező esetben a befizetett összeg elméleti tandíjként szerepel tovább.

Bővebben
Mikor & Hol

Szeged

Motorkerékpár

6720 Szeged, Arany János u. 7.

Szeged legjobb autósiskoláját keresed?

ONLINE JELENTKEZÉS